JeeBee Dictee

Klik hier voor meer informatie over het JeeBee Dictee.


Contact

Vereniging De Jonge Balie te Gelderland
t.a.v. C.R.G. Gäbler (Christian)
Poelmann Van den Broek

Postbus 1126
6501 BC Nijmegen
T 024 381 08 10
F 024 381 08 20

E secretaris.jongebalie@pvdb.nl

Bankrekeningnummer: NL92 ABNA 048.75.71.150 t.n.v.
Vereniging de Jonge Balie te Gelderland

 

Volg ons op Twitter
Like ons op Facebook

 

Opleiding

De opleidingsverplichtingen gedurende de stageperiode zijn onder te verdelen in:
1.    de beroepsopleiding;
2.    de voortgezette stagiaire opleiding;
3.    praktijk- en proceservaring.

Hieronder volgt een toelichting op de verschillende onderdelen van de stageperiode.

Klik hier voor een blanco versie van het stageverslag. Voor stagiaires die op of na 1 maart 2013 zijn beëdigd, geldt het formulier dat je hier kan downloaden.

Ad 1)    Beroepsopleiding

Zo spoedig mogelijk na je beëdiging moet met de Beroepsopleiding worden begonnen.
Om je aan te melden voor de Beroepsopleiding dien je een afspraak te maken met mevrouw mr. M-L.A.J. Hoppenbrouwers van de Raad van Toezicht van het arrondissement Arnhem voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvang je het aanmeldingsformulier voor de Beroepsopleiding. De aanmelding moet bij de afdeling Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten uiterlijk 31 januari ontvangen zijn om deel te nemen aan de voorjaarscyclus (start in maart) en uiterlijk 30 juni om deel te nemen aan de najaarscyclus (start in september).

De Beroepsopleiding duurt ongeveer een jaar, waarbij twee blokken onderwijs, gevolgd door tentamens, worden doorlopen. Aansluitend volgt een praktijkblok. Bij de inwerkingtreding van de Stageverordening 2005 per 1 januari 2007 zijn de examenkansen voor de Beroepsopleiding per onderdeel beperkt tot drie.

De beroepsopleiding van de leden van de Jonge Balie wordt georganiseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Indien je vragen over de beroepsopleiding hebt, kun je contact opnemen met de NOvA. De NOvA is dagelijks telefonisch te bereiken tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het nummer 070- 335 35 55 of per e-mail op het adres opl@advocatenorde.nl

Ad 2)    Voortgezette stagiaire opleiding

Na de beroepsopleiding start de voortgezette stagiaire opleiding (hierna VSO). Tijdens de VSO dien je 74 studiepunten te behalen, die als volgt zijn samengesteld:

•    40 studiepunten door het volgen van cursussen van verschillende opleidingsinstellingen met de aanduiding VSO of VSO/PO. Deze cursussen dienen door de NOVA te zijn erkend;

LET OP:
Voor het verkrijgen van je stageverklaring dien je 40 VSO punten te behalen. Deze punten moeten worden behaald door minimaal vier VSO-cursussen te volgen van elk minimaal 10 VSO-punten. Er kan bijvoorbeeld dus niet worden volstaan met twee VSO-cursussen van elk 20 VSO-punten. Daarnaast dient ten minste de helft van de 40 punten behaald te worden met cursussen betrekking hebbend op een juridisch onderwerp.
Aangezien de nieuwe stagiaires (lees: de advocaat-stagiaires die na 1 maart 2013 zijn beëdigd) geen VSO-cursussen meer hoeven te volgen, is de verwachting dat steeds minder opleidingsinstellingen nog VSO-cursussen zullen aanbieden. Indien jij dus nog VSO-punten moet behalen, wacht dan niet te lang en meld je snel aan voor één of meer VSO-cursussen!”.


Vragen? Neem contact op met het bestuur!

•    4 studiepunten voor actieve deelname aan 1 verplicht pleidooi in het kader van de pleitoefeningen en bijwoning van de pleidooien van andere stagiaires gedurende een hele dag;
•    24 studiepunten voor deelname aan minimaal 12 educatieve activiteiten die door de Jonge Balie zijn georganiseerd;
•    2 studiepunten voor deelname aan het introductieprogramma bij de rechtbank Arnhem;
•    2 studiepunten voor het een bijwonen van een jaarvergadering van de Orde van het arrondissement Arnhem;
•    2 studiepunten voor het bijwonen van een jaarcongres van de NovA.

Bij een stage langer dan 39 maanden dien je PO-punten te behalen krachtens artikel 3 Verordening op de vakbekwaamheid.

Ad 3)    Praktijk- en proceservaring

Naast de beroepsopleiding en de VSO dien je de nodige praktijk- en proceservaring te hebben opgedaan tijdens de stageperiode.

Als minimum voor de praktijk- en proceservaring stelt de Raad van Toezicht de volgende vereisten:

•  Tijdens de stageperiode moet je minstens vijf keer in rechte hebben opgetreden (ter gelegenheid van een mondelinge behandeling, pleidooi, enquête en/of comparitie). Uitgangspunt daarbij is dat alleen een procedure op tegenspraak meetelt als optreden in rechte. Ook het optreden voor de Europese Commissie, arbiters, de NMA, bezwaar- of beroepschriftprocedures bij een overheidsinstantie, en vergelijkbare instanties kan meetellen als optreden in rechte. Een optreden in mediation mag éénmaal meetellen als een optreden in rechte.
•    Tijdens de stageperiode moet je minstens tien processtukken hebben vervaardigd;
•    En tenslotte moet je tijdens de stageperiode ten minste op twee rechtsgebieden ervaring hebben opgedaan.

Stagiairs beëdigd ná 1 maart 2013

Deze nieuwe stagiaireopleiding komt in de plaats van de huidige beroepsopleiding/ voortgezette stagiaire opleiding (het BO-VSO systeem) en geldt voor de stagiairs die na 1 maart 2013 beëdigd zijn. De belangrijkste verschillen zijn als volgt.
(i) De opleiding wordt flexibeler, de nieuwe advocaat stagiairs kunnen kiezen voor een major, een minor en verschillende keuzevakken.
(ii) Er komt meer aandacht voor vaardigheden en ethiek.
(iii) De studiebelasting wordt beter verdeeld over de drie jaren die deze nieuwe opleiding gaat duren en naar verwachting wordt de totale studielast van de nieuwe stagiareopleiding ook hoger.

De nieuwe advocaat stagiairs moeten 10 stempels behalen – in plaats van 12 -. Van deze 10 stempels dienen minimaal 6 stempels te worden behaald door het bijwonen van door de Jonge Balie georganiseerde lezingen. De overige stempels kunnen tevens behaald worden door deelname aan het JeeBeeDictee, het Forum of de educatieve activiteiten tijdens de Jonge Baliereis. Voor deelname aan de deurwaarders- of politiemeeloopdagen, excursies en het Jonge Balie Congres worden geen stempels meer toegekend.

Daarnaast moet de stagiair deelnemen aan de pleitoefeningen, dat wil zeggen het voorbereiden van het pleidooi, het pleiten zelf en bijwonen van de pleidooien van de andere stagiairs. Belangrijk verschil is dat de nieuwe stagiair echter geen hele dag aanwezig hoeft te zijn, maar slechts een halve.

 

De plaatselijke puntenverdeling van de oud-Zutphense leden is als volgt:

Puntentelling stagiaires beëdigd tussen 1 oktober 2009 en 1 maart 2013:

34 punten in drie jaar, waarvan:

Verplicht
Actieve deelname aan pleitwedstrijden


4

Deelname introductiedag rechtbank

2

2 maal bijwonen jaarvergadering van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland

2

1 maal bijwonen jaarcongres NOvA

2

Verplicht, maar mag zelf een keuze gemaakt worden:
24 punten door educatieve activiteiten, met volgende puntentelling:

Bijwonen lezing

1

Bijwonen pleitoefening van anderen (ook bijwonen OPW)

1

Bijwonen JB Congres

1 per dagdeel met maximum van 2

Deelname binnenlandse excursie

2

Bijwonen ALV van de Jonge Balie

1

Puntentelling stagiaires beëdigd ná 1 maart 2013:

4 punten voor actieve deelname aan pleitwedstrijden.
10 punten te behalen door het bijwonen van lezingen, waarbij geldt dat één uur geldt voor één punt.
Geen punten meer te behalen voor: deurwaardersmeeloopdagen, binnenlandse excursie, JB Congres, bijwonen pleitwedstrijden. Deze activiteiten zijn vrijblijvend.