Na je stage

Na het succesvol afronden van jouw stageperiode ontvang je jouw stageverklaring. Gefeliciteerd! Uiteraard mag je als onvoorwaardelijk advocaat ook nog van harte lid blijven van de Jonge Balie Gelderland. Je lidmaatschap loopt altijd automatisch door tot je deze zelf opzegt.

Na afronding van de stage gaat een aantal verplichtingen gelden, waaronder je verplichte jaarlijkse PO-punten en het rechtsgebiedenregister.

Jaarlijks PO-punten halen

Na afronding van de advocaat-stage is iedere advocaat op grond van artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur (Voda) verplicht om jaarlijks 20 permanente opleidingspunten (PO-punten) te halen, waarvan ten minste de helft betrekking heeft op juridische activiteiten op een voor zijn of haar praktijk relevant rechtsgebied. De advocaat zal elk kalenderjaar ten minste 10 PO-punten halen op ieder rechtsgebied waarop hij is geregistreerd in het Rechtsgebiedenregister. Onder nadere voorwaarden kunnen tekorten in het ene jaar worden gecompenseerd met overschotten in het andere jaar.

Een advocaat behaalt één opleidingspunt door:

 • ieder heel uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt, indien:
  • het onderwijs gegeven is door deskundige docenten;
  • de identiteit en de aanwezigheid van de deelnemende advocaat zijn vastgesteld;
  • het onderwijs niet de beroepsopleiding advocaten betreft; en
  • indien het onderwijs uitsluitend op afstand is gevolgd, het onderwijs is afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende is behaald en de gemiddelde tijdsbesteding vooraf is aangegeven;
 • ieder half uur dat hij academisch of postacademisch onderwijs heeft gegeven dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt;
 • iedere 500 woorden van een juridisch artikel dat hij heeft geschreven en dat is gepubliceerd in de rechtsliteratuur;
 • ieder heel uur dat hij heeft deelgenomen aan kwaliteitstoetsen in de vorm van:
  • intervisie met ten hoogste vier punten per jaar;
  • peer review met ten hoogste vier punten per jaar;
 • andere activiteiten, waarvoor de algemene raad nadere regels kan stellen betreffende het aantal opleidingspunten dat behaald kan worden.

PO-punten in gebroken jaren (bijvoorbeeld na afronding van je stage)

De onderstaande tabel rekent per maand, waarbij per maand 20/12 punten = 1 2/3 punt moet worden behaald. Dit aantal wordt telkens naar boven afgerond, omdat het niet afgeronde getal het minimumaantal opleidingspunten is dat ten minste moet worden behaald. Bij afronding naar beneden zou dat minimumaantal dus niet worden behaald.

Datum inschrijven, uitschrijven of verstrijken 3-jaarstermijn (op het tableau) van artikel 4.2 Voda
Aantal te behalen opleidingspunten tot en met 31 december van dat jaar
Aantal te behalen opleidingspunten vanaf 1 januari van dat jaar tot het moment waarop de verordening niet meer op de advocaat van toepassing is
1 januari t/m 31 januari
20 (nog geen vermindering mogelijk)2
1 februari t/m 29 februari
194
1 maart t/m 31 maart
175
1 april t/m 30 april
157
1 mei t/m 31 mei
149
1 juni t/m 30 juni
1210
1 juli t/m 31 juli
1012
1 augustus t/m 31 augustus
914
1 september t/m 30 september
715
1 oktober t/m 31 oktober
517
1 november t/m 30 november
419
1 december t/m 31 december
220 (geen vermindering mogelijk)


Voorbeeld: Een advocaat is op 27 april 2012 beëdigd. Vanaf 27 april 2015 is paragraaf 4.1.2 Voda van toepassing op deze advocaat. Deze advocaat zal voor 31 december 2015 ten minste vijftien opleidingspunten moeten halen.

Rechtsgebiedenregister

Het doel van het verplichte rechtsgebiedenregister is tweeledig. Het is een zoekregister dat de (kwetsbare) rechtzoekende kan helpen om bij een advocaat terecht te komen die ten aanzien van een bepaald rechtsgebied specifieke kennis heeft. Daarnaast draagt het register bij aan de kwaliteit van de advocatuur. Steeds complexer wordende juridische domeinen en specialisatiewensen nopen daartoe.

Advocaten registreren minimaal een rechtsgebied en maximaal vier rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister. Voorwaarde voor registratie is dat een advocaat ieder kalenderjaar tien opleidingspunten op het desbetreffende rechtsgebied haalt. Op advocaten die gedurende de laatste zes maanden van een kalenderjaar worden ingeschreven (bijvoorbeeld na de stage), rust de verplichting om tien opleidingspunten dat kalenderjaar te halen niet.

Advocaten moeten hun registratie openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend dienen te maken. Het is voor de herkenbaarheid richting het publiek van belang dat deze bekendmaking op eenvormige wijze plaats heeft. Advocaten dienen gebruik te maken van een model dat de algemene raad beschikbaar stelt. Indien de advocaat beschikt over een website dan gebruikt hij het model op een prominente plek zodat direct duidelijk is op welke rechtsgebieden de advocaat staat geregistreerd. In het geval de advocaat niet beschikt over een website, dan zal hij op andere wijze duidelijk zijn registratie kenbaar moeten maken, bijvoorbeeld op zijn briefpapier.

Daarnaast zorgt de advocaat ervoor dat hij zijn registratie en het model actueel houdt. Indien de registratie van de advocaat wijzigt dan zorgt de advocaat ervoor dat hij deze wijziging doorvoert in het rechtsgebiedenregister en in het model dat hij gebruikt voor de bekendmaking van de rechtsgebieden waarop hij zich heeft geregistreerd.